شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خريد ، حمل، نصب و اجرای پمپ های کف کش سایت مخازن بندر ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: خرید،حمل، نصب و اجرای پمپ های کف کش سایت مخازن (يك مرحله […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خرید گریس و روغن شرکت را جهت استفاده در بندر پتروشيمي پارس، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: خرید گریس و روغن شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی (عمومي ـ يك مرحله اي) […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تامين اقلام و قطعات برقی تجهيزات استراتژیک را جهت استفاده در بندر پتروشيمي پارس، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: تامين اقلام و قطعات برقی تجهيزات استراتژیک بندر پتروشیمی پارس (عمومي ـ يك […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمين اقلام و قطعات ابزاردقیقی تجهيزات استراتژیک را جهت استفاده در بندر پتروشيمي پارس، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: تامين اقلام و قطعات ابزاردقیقی تجهيزات استراتژیک بندر پتروشیمی پارس (عمومي ـ يك […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خرید قطعات مکانیکی تجهیزات استراتژیک بندر پتروشیمی پارس را ، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: خرید قطعات مکانیکی تجهیزات استراتژیک بندر پتروشیمی پارس در منطقه عسلویه (عمومي ـ يك مرحله اي) ۳- […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تامین و نصب قطعات اصلی هواسازهای کلیه ساختمان های بندر پتروشیمی پارس را ، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: تامین و نصب قطعات اصلی هواسازهای کلیه ساختمان ها در منطقه عسلویه (عمومي […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خرید سلونوئید ولو مربوط به UV های تجهیزات بندرماهشهر، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: خرید سلونوئید ولوهای ON/OFF مخازن (عمومي ـ يك مرحله اي) ۳- نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمین تجهیزات ديلاج ولوهاي (شيرهاي سيلابي) بندر پتروشیمی ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: تأمین تجهیزات ديلاج ولوها (شيرهاي سيلابي) بندر پتروشيمي ماهشهر (عمومي ـ يك مرحله اي) ۳- نشاني دستگاه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تامين تجهيزات بازوهاي بارگيري را جهت استفاده در بندر پتروشيمي ماهشهر، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: تامين تجهيزات بازوهاي بارگيري بندر پتروشيمي ماهشهر (عمومي ـ يك مرحله اي) ۳- نشاني دستگاه مناقصه […]
آگهی فراخوان ارزیابی كيفي تأمين كنندگان به شماره مناقصه GT/140006 شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تامين تجهيزات الكتريكال ترسينگ بندر پتروشيمي ماهشهر، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: تامين تجهيزات الكتريكال ترسينگ بندر پتروشيمي ماهشهر (عمومي ـ يك […]
افتخارات