شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمین تجهیزات ديلاج ولوهاي (شيرهاي سيلابي)  بندر پتروشیمی ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمین تجهیزات ديلاج ولوها (شيرهاي سيلابي) (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: استان خوزستان، بندر امام […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمین تجهیزات بازوهای بارگیری بندر پتروشیمی ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمین تجهیزات بازوهای بارگیری (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: استان خوزستان، بندر امام خميني منطقه ويژه اقتصادي، […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمین تجهیزات الکتریکال ترسینگ بندر پتروشیمی ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمین تجهیزات الکتریکال ترسینگ (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: استان خوزستان، بندر امام خميني منطقه ويژه اقتصادي، […]
  شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تعميرات اساسي ايستگاه‌هاي برق بندر پتروشيمي ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تعميرات اساسي ايستگاه‌هاي برق بندر پتروشيمي ماهشهر (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد تجهيزات كامپيوتري را با اطلاعات ذيل خريداري نمايد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: خريد تجهيزات كامپيوتر، شبكه و لوازم جانبي (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت مجتمع هاي پتروشيمي فاز يك، شركت […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خريدكابل آشكارسازي حرارتي (LHD) و تجهيزات كاليبراسيون بندر پتروشيمي ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: خريدكابل آشكارسازي حرارتي (LHD) و تجهيزات كاليبراسيون (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده) نشاني دستگاه مناقصه گزار: […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خريد و نصب سيني كابل و درپوش هاي كابل هاي ابزار دقيق اطراف باندوال بندر پتروشيمي ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: خريد و نصب سيني كابل و درپوش هاي كابل هاي ابزار […]
  شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه اصلاح سيني كابل‌هاي بندر پتروشيمي پارس را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: اصلاح سيني كابل‌هاي بندر پتروشيمي پارس (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت مجتمع […]
  شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تعمير و بازسازي ساختمان آتش نشاني و HSE بندرپارس را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: مناقصه تعمير و بازسازي ساختمان آتش نشاني و HSE (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده) نشاني دستگاه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تعمیرات ابنیه و ساختمان های بندر پتروشیمی ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تعمیرات ابنیه و ساختمان های بندر پتروشیمی ماهشهر (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: استان خوزستان، بندر […]
افتخارات