اهداف کلان:

ارتقاء سطح درآمد شرکت

ارتقاء بهره وری شرکت
کسب درصدی از سهم بازار منطقه

ارتقاء رضایتمندی ذینفعان

افزایش سطح سرآمدی شرکت در مدل تعالی

افزایش سبد سرمایه شرکت

افتخارات