موقعیت جغرافیایی (بندر پتروشیمی پارس)

https://goo.gl/maps/KAvhVHwsRacqduHN9

 

موقعیت جغرافیایی (بندر پتروشیمی ماهشهر)

 

https://goo.gl/maps/8jwtiy1PnnWYgRva7

افتخارات