ارزشها:
دانش محوری ، رعایت حقوق ذینفعان و جلب رضایت آنها ، اعتقاد به رعایت کلیه قوانین ، کنوانسیون ها ، مقررات و استانداردهای مرتبط بویژه ایمنی ، سلامتی و محیط زیستی ، یکپارچگی حفظ وجهه ملی و حضوری شایسته در بازارهای بین المللی ، تکریم و ارتقاء کرامت انسانیارزش ها

افتخارات