اعضای هیئت مدیره شرکت پایانه ها ومخازن پتروشیمی

– آقای دکتر امیر میثم نیک فر(مدیرعامل)، نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

– آقای دکتر مهدی دادفر(رئیس هیئت مدیره)، نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان

– آقای دکتر علی عبدی زاده نارگ موسی(نائب رئیس هیئت مدیره)، نماینده شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

– آقای مهندس حامد سلطانی نژاد(عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان

– آقای مهندس عزیز اکبری کنگرلوئی (عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو)

– آقای مهندس محمد شریف شهریاری (عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

– آقای مهندس وحید مالکی(عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

 

افتخارات