بندر پتروشيمي پارس شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي تاریخ انتشار: ۹۱/۰۹/۱۸ آخرین مهلت: ۹۱/۱۰/۰۴ فایل مناقصه: gt91025_145
بندر پتروشيمي پارس شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي تاریخ انتشار: ۹۱/۰۸/۰۷ آخرین مهلت: ۹۱/۰۸/۲۸ فایل مناقصه: gt91022_141
بندر پتروشيمي پارس شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي تاریخ انتشار: ۹۱/۰۸/۰۷ آخرین مهلت: ۹۱/۰۸/۲۸ فایل مناقصه: gt91023_142
بندر پتروشيمي پارس شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي تاریخ انتشار: ۹۱/۰۷/۱۸ آخرین مهلت: ۹۱/۰۸/۰۶ فایل مناقصه: gt91021_135
بندر پتروشيمي ماهشهر شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي تاریخ انتشار: ۹۱/۰۷/۱۶ آخرین مهلت: ۹۱/۰۸/۰۳ فایل مناقصه: gt91018_136
بندر پتروشيمي ماهشهر شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي تاریخ انتشار: ۹۱/۰۷/۱۶ آخرین مهلت: ۹۱/۰۸/۰۳ فایل مناقصه: gt91019_133
بندر پتروشيمي ماهشهر شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي تاریخ انتشار: ۹۱/۰۷/۱۶ آخرین مهلت: ۹۱/۰۸/۰۳ فایل مناقصه: gt91020_134
بندر پتروشيمي ماهشهر شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي تاریخ انتشار: ۹۱/۰۴/۲۸ آخرین مهلت: ۹۱/۰۵/۱۴ فایل مناقصه: ۱_۲۶۷_۹_gt91014
بندر پتروشیمی پارس – عسلویه شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی تاریخ انتشار: ۹۱/۰۴/۲۶ آخرین مهلت: ۹۱/۰۴/۲۹ فایل مناقصه:
بندر پتروشيمي پارس واقع در عسلويه شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي تاریخ انتشار: ۹۱/۰۴/۲۵ آخرین مهلت: ۹۱/۰۵/۱۷ فایل مناقصه: ۱_۲۷۰_۷۴_gt91009
افتخارات