اعضاء کمیته H.S.E، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

۱-معاونت توسعه مدیریت و تامین منابع شرکت

۲-مشاور H.S.E، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت

۳-رئیس بازرسی،نظارت و ارزیابی عملکرد شرکت

۴-رئیس عملیات شرکت

۵-رئیس امور مهندسی و خدمات فنی شرکت

افتخارات