اعضاء کمیته آموزش و پژوهش

۱-معاونت توسعه مدیریت و تامین منابع

۲-سرپرست آموزش و پژوهش

۳-سرپرست امور اداری

۴-سرپرست امور مالی

۵-رئیس H.S.E

۶-مشاور H.S.E، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

افتخارات