ماموریت: ارائه کلیه خدمات بندری،دریایی،ذخیره سازی،لجستیکی،امور فنی و بازرگانی،ساخت،نصب،راه اندازی،راهبری،بهره برداری و نگهداری دراسکله ها و مخازن، بنادر صنعت نفت ، پتروشیمی، بنادر تجاری و غیر تجاری و انواع پایانه ها در داخل و خارج از کشورچشم انداز

افتخارات