خط مشی:
– مدیریت دانش سازمانی، آموزش مستمر و اثربخش، به کارگیری خلاقیت کارکنان و حمایت از پژوهش های علمی و کاربردی و همچنین حفظ کرامت انسانی
– صیانت از محیط زیست در کلیه فعالیت ها و استفاده بهینه از مدیریت انرژی
– گسترش فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست و پیروی از قوانین و مقررات HSE در رابطه با فعالیت های شرکت
– شناسایی فرصت ها و ریسک های سازمان و تلاش برای به ثمررساندن فرصت ها و کاهش ریسک ها
– نهادینه کردن ارزش های اخلاقی و مسئولیت پذیری در کلیه سطوح سازمان شرکت
– تفکر سازمانی در راستای توسعه و اجرای پروژه ها با برنامه ریزی مدون ، اصولی ، مدیریت زمان ، هزینه و کیفیت مطلوب
– برقراری و ارتقاء مدیریت مشارکتی در کلیه سطوح تصمیم گیری شرکت
– توانمند سازی کارکنان سازمان و ایجاد سازمانی یادگیرنده در جهت ارتقاء بهره وری
– دست یابی به محیط کار ایمن، آراسته، بهداشتی و پاک از طریق اجرای موثر نظام ۵S
– استفاده بهینه از تجهیزات و نگهداری زیرساخت های بنادر تحت پوشش از جمله مخازن، اسکله ها و خطوط انتقال
– بهبود فرآیند مدیریت بحران به منظور حصول اطمینان از عملکرد دقیق و مناسب افراد و تجهیزات در شرایط اضطراری
– تعهد به رعایت استانداردها، قوانین و مقررات ملی و بین المللی، کنوانسیون ها، آیین نامه ها و سایر الزامات قانونی

 

افتخارات